Name: Joseph M Muscat
Age:   70
Title:  Ħabib Tal-Qalb - Joe

Iperremttili niktiblek

Dawn l-erba’ kelmiet;

Biex nuriek kif,

Il-hbieberija taghna bdiet:

B’imhabbtek tant kbira

Lejn is-Sacro Cuor:

Li zammithek f’rabta’

Ma’ tifulithek u maghna ilkoll.

Fejn tersaq u tiltaqa’

Kemm tant tnissel gost:

Fost hafna familji

F’qalbna ghandek post!

Ghalkemm gej mill-boghod

B’qajt dejjem tant vicin:

Hdimnt dejjem bil-qalb

U tajtna hafna hin:

Minn qalbna nghidulek

Kemm ahna grati lejk:

Zgur li l-Madonna

Dejjem qieghda hdejk!

F’daz-zmien hekk sabih

Joe dejjem f’qalbna tkun:

X’memorji sbieh jgiebilna

F’hajjitna ta’ kuljum.

  • Instagram
  • Black Facebook Icon